آموزشاجتماعیدیگر

چک برگشتی و وصول آن

به گزارش چنار نیوز وقتی که دارنده چک با مراجعه به بانک مواجه باعدم پرداخت بدلیل نبود یاکسری موجودی شد؛ و تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت نمود ،می تواند از چهارطریق زیراز صادر کننده چک یا ضامن وی و باشرایط ازظهرنویس (کسی که چک را انتقال داده است) یا ضامن وی وجه چک وخسارات مطالبه نماید

۱. تقاضای صدوراجرائیه از دادگاه حقوقی.مطابق ماده ۲۳ قانون چک اصلاحی۱۳۹۷ دارنده چک بامراجعه به دادگاه صالح تقاضای صدور برگ اجرائیه (بدون رسیدگی وصدورحکم )می نماید. علاوه برداشتن گواهینامه عدم پرداخت صادره ازبانک نباید پرداخت چک مشروط به شرطی شده باشد یا چک بابت تضمین معامله یاانجام تعهدی شده باشد.اجرائیه صادره به صادر کننده واحیانا صاحب حساب ابلاغ می شود تاظرف ده روز آنرا پرداخت نماید وگرنه مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه ظرف یک ماه از ابلاغ مکلف به پرداخت می شود ویا درصورت عدم استطاعت مالی ظرف مهلت یک ماهه تقاضای اعسار داده تا حکم به اقساط صادر شود.

۲.ازآنجا که مطابق ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ واصلاحی ۱۳۹۷ چک درحکم اسناد لازم الاجرا بوده دارنده چک می تواند باارائه گواهی عدم پرداخت به واحداجرای اسناد رسمی و بامعرفی واثبات اموال ثبتی صادر کننده چک به جز مستثنیات دین مطابق تشریفات اجرای اسنادرسمی معادل وجه چک ازاموال صادرکننده دریافت نماید.

۳.اقدام ازطریق شکایت کیفری.مطابق ماده ۱۵ قانون صدورچک واصلاحی ۱۳۹۷ دارنده چک می تواند جهت دریافت وجه چک و سایر خسارات ازطریق شکایت کیفری اقدام نماید.شکایت کیفری یعنی صادر کننده چک درصورت محکومیت ؛به کیفر ومجازات محکوم می شود ودارنده علاوه برتقاضای مجازات صادرکننده؛ مطالبه وجه چک وخسارات هم ازطریق دادگاه کیفری باتقدیم دادخواست اقدام نماید.درصورتی که چک بدون تاریخ یاتاریخ مهلت دارباشد،چک بابت تضمین انجام معامله یاضمانت باشد،پرداخت چک مشروط به شرطی باشد ،چک سفید امضا صادر شده باشد یابدون قید درمتن چک ثابت شود چک مشروط یا بابت تضمین معامله وضمانت صادرشده چک قابلیت تعقیب کیفری نداشته وباید ازطریق حقوقی یا اجرای ثبتی وصول گردد.

عکس چک برگشتی

۴.وصول چک برگشتی ازطریق شکایت حقوقی.

دارنده چک با تنظیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک وخسارت تاخیر تادیه براساس نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ مندرج در چک تاوصول وسایر خسارات ازجمله هزینه دادرسی ،حق الوکاله وکیل ،هزینه کارشناسی و…از صادرکننده مطالبه می کند.البته وقتی که چک مشروط یابابت تضمین معامله وضمانت و…بوده باشد والا بدون رسیدگی وصدورحکم اجرائیه صادر می شود.

همت اله انصاری کارشناس ارشد حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا