بخش کنارتخته و کمارج (شهر کنارتخته)
دهستان کنارتخته
دهستان کمارج