بخش کوهمره (شهر نودان)
دهستان کوهمره
دهستان دشت برم