بخش مرکزی شهرستان کازرون: (شهر کازرون)
دهستان بلیان
دهستان دریس
دهستان شاپور